Search again

พบ: 159  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC : 13-14 มีนาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
R850.A2 ก471 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง (หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี = The development of a model for health promotion tourism of the elderly a...
ผู้แต่ง
สุรีย์ ธรรมิกบวร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
G156.5.H47 ส867ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ระพีพันธ์ ปิตาคะโส และคณะ.
ผู้แต่ง
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2553].
เลขเรียก
QA402.6 ร246ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน = Comparison of the effectiveness of bio-absorber as skimmers f...
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TD424.4 ป391
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6 : 25 - 27 กรกฏาคม 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2555].
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้ Extensive Reading สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = A study of extensive reading (ER) with EFL Thai students at Ubon Rajathanee University / โดย ภัทรียา วิสัย...
ผู้แต่ง
Patareeya Wisaijorn.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549].
เลขเรียก
P53.75 .P294 2006
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยกลยุทธ์การลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี = Cost reduction strategy of the factories in Ubon Ratchathani province / ธีรวิทย์ กาปัญญา.
ผู้แต่ง
ธีรวิทย์ กาปัญญา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียก
HD47.3 ธ648
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย = Development of a new type of a rice-polishing cylinder using abrasive materials produced in Thailand / สุขอัง...
ผู้แต่ง
สุขอังคณา ลี.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียก
TS2159.R5 ส743
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน = Development of bamboo handicraft in Isaan / ศักดิ์ชาย สิกขา ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ศักดิ์ชาย สิกขา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
TT190 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว" ในรายวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษษวิชาเอกการท่องเที่ยว ชั้น...
ผู้แต่ง
ปริวรรต สมนึก.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556?].
เลขเรียก
LB1027 ป462 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน = A study on the factors influencing the development of bamboo handicraft in Isan / ประทับใจ สิกขา, ศุภลักษณ์ มาคูณตน, สม...
ผู้แต่ง
ประทับใจ สิกขา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
TT190 ป274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี: กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัยพ์ บ้านศรีไคออก = The study accounting information system: Ban Srikai Aok Sajja saving Bank / รัชนี แสงศิริ, ดุสิต ศรีสร...
ผู้แต่ง
รัชนี แสงศิริ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
HF5679 ร333 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb. / สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ คำแดง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS164 ส837
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย จังหวัดอุบลราชธานี/ ศักดิ์ชาย สิกขา.
ผู้แต่ง
ศักดิ์ชาย สิกขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : จังหวัดอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
NK9587 ศ325ก 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์การพัฒนาวิธีการนำ DNA เข้าสู่เซลล์ของแลคติคแบคทีเรียโดยการใช้ลูกปัด = Development of a transformation method using glass bead for introducing DNA into lactic acid bacteria / พ...
ผู้แต่ง
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2552.
เลขเรียก
QR92.B3 พ137
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles