Search again

พบ: 90  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ทวีป ศิริรัศมี,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 2552.
เลขเรียก
G155.T5 ก454 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง , 2551.
เลขเรียก
P90 ส852ก 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และจิตระพี ทรัพย์แสนดี.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2551.
เลขเรียก
PN4731 ส852 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร : การอนุรักษ์และการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้าน / อุทัย อันพิมพ์.
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK626 อ819 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / ภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล.
ผู้แต่ง
ภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
TD791 ภ328
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ= Respirable dust exposure and respiatory symptoms in ready mixed concrete workers / วิมลมาศ คณะพันธ์.
ผู้แต่ง
วิมลมาศ คณะพันธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล, 2553.
เลขเรียก
TD884.5 ว669ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The... construction industry survey Northeastern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547-.
เลขเรียก
HD9715 ส691ตอน
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ = Lexical variation in Tai Dam among three generations / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรส บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียก
PL4117 ส876 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use mother tongues for teaching English to university students in northeast Thailand / เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
PE1065 ฉ417ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คลองมอญ : รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ย่านคลองมอญ หัวตะเข้ อำเภอลาดกระบัง / วิวัฒน์ เตมียพันธ์.
ผู้แต่ง
วิวัฒน์ เตมียพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2555.
เลขเรียก
NA7435 ว742 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน ระหว่าง พ.ศ. 2543-2546 / กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง.
ผู้แต่ง
กนกวรรณ มะโนรมย์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี]: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
HM48 ก125 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชาชนกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี / จิราวรรณ พวงบุตร.
ผู้แต่ง
จิราวรรณ พวงบุตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TD791 จ541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles