Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 : 28 - 29 กรกฏาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LG395.ท9อ8 ก482มอบ 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร : การอนุรักษ์และการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้าน / อุทัย อันพิมพ์.
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK626 อ819 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นายพลติดดินนักรบผู้พลิกฟื้นผืนดินไทย / ศตฉัน วิสัยจร.
ผู้แต่ง
ศตฉัน วิสัยจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วงกลม, [255-].
เลขเรียก
U55.พ654 ศ118
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2 / ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และคณะ.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK364 ช317 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 1วันที่ 28 - 29กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี./ กองส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองส่งเสริมวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482ร 2554
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก = The integrated study for improvement the potential of the hybrid Pangasius culture for exportation /...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SH153.5 ก425ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ = Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding / ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ทินน์ พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559?].
เลขเรียก
SB379.G8 ท447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตปลาสวายเค็มรมควัน= Production of smoked-salted striped catfish/ ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกรู พรหมโชติ.
ผู้แต่ง
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกรู พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี: สาขาอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
TX609 ป523ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน = Instant Ubon noodle as functional food from sunchoke flour / จิตรา สิงห์ทอง, จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี.
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TP373.8 จ456ผ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อัตราส่วนโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารของปลากดคัง Hemibagrus wyckioides และผลต่อคุณภาพเนื้อ = Protein: Energy ratio of feed for the bragrid cat fish (Hemibagrus wyckioides...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QL618.5 ก425อ 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย บุญส่ง เอกพงษ์, นพมาศ นามแดง, ทวีศักดิ์ วิยะชัย.
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB323.T5 บ582ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรประมงในแม่น้ำมูลของชาวบ้านบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง / หัวหน้าโครงการ ธนาทิพย์ แหลมคม ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
SH159 ธ243 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tags เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ = Development of novel EST-SSR markers by data mining from expressed sequence tag da...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SB299 ส866 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles