Search again

พบ: 1,026  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน : โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / [รุ่งวิชิต คำงาม หัวหน้าโครงการ] ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมง...
ผู้แต่ง
รุ่งวิชิต คำงาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547-2552.
เลขเรียก
TC513.T5 ร638,TC513.T48 ร638 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Proceedings of the 1st northeastern computer science and engineering conference: 31 March - 1 April 2005 Pienvijit Building , Faculty of Engineering, Khon Kean University Thailand.
ผู้แต่ง
Northeastern computer science and engineering conference
สำนักพิมพ์
[Khonkaen : Khonkaen University], c2005.
เลขเรียก
QA76.5 .N874 2005
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี = A case study of Prasrimahabhodi Hospital, Ubonratchathani : to ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, [2546?].
เลขเรียก
RC439.3 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จังหวัดยโสธร / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2543.
เลขเรียก
SB191.R5 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin = selection of some endophytic fungi for lignin degradation / โดย ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์, สายสมร ลำลอง.
ผู้แต่ง
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
QK604.2.E53 ท156
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี = Testing of microstructure and mechanical property in cast iron from industry in Ubon Ratchathani / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์...
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2541].
เลขเรียก
TA474 ร769 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังด้วยอาหารต่างกัน : Experiment on Culture of Pangasius Larnaudii Bocourt in Cage by Difference Feeds / จินตนา ดำรงไตรภพ, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
ผู้แต่ง
จินตนา ดำรงไตรภพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
SH167.P3 จ482 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบ antibacterial activity ของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก : Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented foods / โดย ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2542.
เลขเรียก
QR92.B3 ป554ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ = Phyto-remediation of arsenic from water by aquatic plants / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TD758.5.O75 ป391ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ศรันย์ สุดใจ และ สมศักดิ์ สันติวงศกร.
ผู้แต่ง
ศรันย์ สุดใจ.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
HM263 ศ164
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียก
Q179.92 ม241 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles