Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ทัศนคติและความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี / สถาพร อินทร์คำน้อย.
ผู้แต่ง
สถาพร อินทร์คำน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก, 2543.
เลขเรียก
LB1028.43 ส182
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึก พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2535 / [ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี]
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, 2535]
เลขเรียก
R101 ท535 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ / ประเทือง ม่วงอ่อน.
ผู้แต่ง
ประเทือง ม่วงอ่อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียก
JQ1747.8
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็นห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ : นโยบายของไทยต่อลาว/ สุรพงษ์ ชัยนาม ; นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ ชัยนาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียก
JZ1767.A57L36 ส852 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การใช้น้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนในฤดูแล้ง = Ground-water for agriculture in the Northeast,Thailand: Groundwater for mulberry in dry spell period / โดย...
ผู้แต่ง
ฉลอง บัวผัน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์:สถานีทดลองหม่อนไหมขอนแก่น สถาบันวิจัยหม่อนไหม, 2532.
เลขเรียก
SF557 ฉ151
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความทางวิชาการ / มารีนา มะหนิ.
ผู้แต่ง
มารีนา มะหนิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
TJ159.5 ม479
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย / ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ป554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิจัย / ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก.
ผู้แต่ง
ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ช494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิชาการ / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่องานวิจัย และ สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2535-2539 / ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, [2540]
เลขเรียก
Z5055.T5S65 บ125 2535-39
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่องานวิจัยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2539 - 2541 / ส่วนวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วน, [2542].
เลขเรียก
HV5840.T364 บ125 2539-41
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย], 2543.
เลขเรียก
LB2369 ม246มข 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อรายงานการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Reseach abstracts government budct Khon Kaen University / ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, [2538].
เลขเรียก
LC395.T5 ม246 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการพัฒนาเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
เรืองเดช ขจรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี พี พี การพิมพ์ 2543.
เลขเรียก
BQ162.T5 ร854
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทสถานีเพาะชำกล้าไม้ในเมืองอุบลราชธานี / สมโภชน์ ไพศาลวัฒนา.
ผู้แต่ง
สมโภชน์ ไพศาลวัฒนา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตอุบลรชธานี, 2542?].
เลขเรียก
SD345.T52U26 ส272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles