Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังด้วยอาหารต่างกัน : Experiment on Culture of Pangasius Larnaudii Bocourt in Cage by Difference Feeds / จินตนา ดำรงไตรภพ, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
ผู้แต่ง
จินตนา ดำรงไตรภพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
SH167.P3 จ482 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบ antibacterial activity ของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก : Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented foods / โดย ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2542.
เลขเรียก
QR92.B3 ป554ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ = Phyto-remediation of arsenic from water by aquatic plants / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TD758.5.O75 ป391ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ศรันย์ สุดใจ และ สมศักดิ์ สันติวงศกร.
ผู้แต่ง
ศรันย์ สุดใจ.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
HM263 ศ164
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียก
Q179.92 ม241 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 10 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จัดโดย คณะกรรมการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์. การประชุมวิชา
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก
RB37.A2 .ก481
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง" : 17 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี = The proceeding Ubon Ratchatani graduate conferen...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
LB1028 ก475 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28 - 29 กรกฏาคม 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กอง, 2551.
เลขเรียก
Q179.9 ก482มอบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC : 13-14 มีนาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
R850.A2 ก471 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555 : 20 กันยายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (อาคารเทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์...
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
HN49.C6 ก471 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม = Ubonrajathanee visitors' need assessment for hospitality service development plan / โดย กฤษฎา พั...
ผู้แต่ง
กฤษฎา พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TX911 ก279
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles