Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ...
ผู้แต่ง
เปรม บุญเรือง.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียก
S494.5.S86 ป711
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ เขต 7 = An Evaluation of aids counselling service implementation in region VII / พันศักดิ์ วราอัศวปติ
ผู้แต่ง
พันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.
เลขเรียก
RA644.A25 พ565 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการนิเทศงานสุขภาพจิตจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = Evaluation of provincial mental health job supervision of Prasrimahabhodi hospital / สมสนุก พระอามาตย์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร : การอนุรักษ์และการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้าน / อุทัย อันพิมพ์.
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK626 อ819 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ = Fish feed stock production by using an industrial waste (feather and molasses) / ประสงค์สม ปุ...
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551].
เลขเรียก
QR92.P75 ป391 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = GMS Economic corridors / [คณะผู้วิจัย รัชดา เจียสกุล ... ...
ผู้แต่ง
รัชดา เจียสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF1418.5 ร331 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong subregion: GMS...
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
เลขเรียก
HF1379 พ733 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง / เกรียงไกร โชประการ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
SF481.75.T5 ก493 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโคกป่าจิก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร = Development of community's participation in self care, Family care, and ...
ผู้แต่ง
อนงค์ ธรรมโรจน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, [2548] .
เลขเรียก
RA771 อ153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเวียดนาม-ไทย บนเสันทางหมายเลข 9 และพื้นที่ต่อเนื่อง = Forging Vietnam - Thailand Cooperation in Developing Tourism on Route No. 9 and its Adjacent Areas/ ธัญญาทิพย์...
ผู้แต่ง
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550.
เลขเรียก
G155.I48 ธ464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความเข้าใจความรู้สึกของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวช = Developin personel 's empathy in patients care in psychiatric wards / เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, สุภาภรณ์ อุปลาบัติ.
ผู้แต่ง
เกียรติสุดา ธรรมโรจน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, [2544].
เลขเรียก
RC440 ก855
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง = The feasibility study on production of biocomposite plastic from starch and silk cocoon protein f...
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TP1180.B55 ป391 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง (หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี = The development of a model for health promotion tourism of the elderly a...
ผู้แต่ง
สุรีย์ ธรรมิกบวร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
G156.5.H47 ส867ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The development of creative souvenir for cultural tourism: ...
ผู้แต่ง
สุวภัทร ศรีจองแสง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
G156.5.H47 ส868 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles