Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี / กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : ศูนย์, [2543].
เลขเรียก
HQ743.T5 ศ817 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาฤดูวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร = Study on some spawning seasons and spawning grounds of some fish in Sirinthon reservoir / จินตนา ดำรงไตรภพ, ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์...
ผู้แต่ง
จินตนา ดำรงไตรภพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
QL632.2 จ482 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานห้วยสะทด อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 565 = Semi-detailed soil surver Huai Sathod lrrigation development project, Ampho...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217กส 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วนิดา วิระกุล, ขวัญชัย หมั่นคำ, จีรวรรณ หัสโรค์
ผู้แต่ง
วนิดา วิระกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541.
เลขเรียก
RA427.9 ว179 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก = A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet unde...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SB396.3 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.)= Diversity of Hed Khon Khao (Lentinus squarrosulus Mont.) / ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์.
ผู้แต่ง
ชริดา ปุกหุต.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียก
SB353.3.T5 ช213
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Report research promotion criteria at U...
ผู้แต่ง
รัชชนนท์ แกะมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2551].
เลขเรียก
JQ1746.Z2 ร323
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต = Study on growth rate of Siamese Tiger fish, Datnioides sp. Bleeker fed with live feeds / วัฒนะ ลีลาภัทร, นาวิน มหาวงศ์.
ผู้แต่ง
วัฒนะ ลีลาภัทร.
สำนักพิมพ์
[นครสวรรค์] : ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์, 2538.
เลขเรียก
SH151 ว397 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอัตราชุกของการเกิดโรค Eosinophilic Meningitis จังหวัดขอนแก่น = Prevalence study of Eosinophilic Meninggitis in Khon Kaen province / คณะผู้วิจัย ภาสกร ไชยเศรษฐ ... [และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2545.
เลขเรียก
RC119 ก522 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อน / ประพิมพร สมนาแซง,ผการัตน์ รัฐเขตต์,สุมาลี รัตนปัญญา
ผู้แต่ง
ประพิมพร สมนาแซง.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกสิกรในระบบเกษตรน้ำฝน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียก
RA784 ป327
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมกับประโยชน์และข้อจำกัดของการรำแกลมอ แกลออ หรือรำมะมวด หรือรำผีฟ้า ผีแถน ต่อการเสริมสร้างดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับการรักษาโรคและสุขภาวะในชุมชน : ...
ผู้แต่ง
ประภาพร ช่วยสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
GN472.6 ป342 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์อนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทิ้นบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Cytogenetics and cytotaxonomy of localized amphibians in Northeastern Thailand / ถาวร สุภาพรม.
ผู้แต่ง
ถาวร สุภาพรม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : หน่วยปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
QL661.T5 ถ332
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles