Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตกล้าไม้ไผ่พื้นบ้านในภาคอีสาน / สนอง จอมเกาะ, อุษา กลิ่นหอม.
ผู้แต่ง
สนอง จอมเกาะ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยรุขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก
SB317.B2 ส194 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเบื้องต้นผลของยาสลบประสาทต่อการซึมของปลาบึก = Preliminary study on the effect of azaperone to the sedation of Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevey) / วิวัฒน์ ปรารมภ์, ชัยศิริ ศิริกุล.
ผู้แต่ง
วิวัฒน์ ปรารมภ์.
สำนักพิมพ์
[เชียงราย] : [สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย], 2540.
เลขเรียก
SH167.C35 ว742 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม / อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร และแก้ว อุดมศิริชาคร.
ผู้แต่ง
อรัญญา พิมพ์มงคล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
SB191.R5 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลำตะคองแบบสูบกลับ / ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535.
เลขเรียก
TD195.R47 ม246
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาโครงสร้างกระบวนการโลจิสติกส์ของจังหวัดมุกดาหาร/ กาญจนา เศรษฐนันท์.
ผู้แต่ง
กาญจนา เศรษฐนันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HD38.5 ก425 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหาน ค.ศ.1975-2010 = The construction of remembrance of Kysone Phomvihane during 1975-2010 A.D. / กิตติศักดิ์ ชิณแสง, เขียน ; ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, แก้วตา จัน...
ผู้แต่ง
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก
DS555.86.K35 ก675ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างฐานข้อมูลทางดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน = A construction of database of Isan folk music and performance art / ปิยพันธ์ แสนทวีสุข.
ผู้แต่ง
ปิยพันธ์ แสนทวีสุข.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541].
เลขเรียก
ML74.3 ป619ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบ้านนาจอก / ผู้เขียน จตุพร ดอนโสม ; บรรณาธิการ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
ผู้แต่ง
จตุพร ดอนโสม.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียก
GN495.6 จ136ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การสำรวจชนิดและปริมาณปลาในบริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อนปากมูล = Fish species and abundance in the proposed Pak Mun reservoir area, Ubol Ratchathani province / สันทนา ดวงสวัสดิ์...[และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, 2536.
เลขเรียก
SH327.5ก ส588 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยจังหวัดอุบลราชธานี 2544 = Ubonratchathani provincial health survey 2001 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงาน, [2544?].
เลขเรียก
RA776 .ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค = Young' s modulus of materials determine by ultrasonic wave technique / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์ และ จิตกร ผลโยญ.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียก
TA417.2 ร769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ = Doritis pulcherrima var. buyssoniana collection and seed germination studies / ผู้วิจัย ศรีประไพ ธรรมแสง ......
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
SB409 ศ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน = Comparison of the effectiveness of bio-absorber as skimmers f...
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TD424.4 ป391
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบพันธุกรรมอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปลาไนสายพันธุ์แม่น้ำมูลและสายพันธุ์พื้นเมือง = Genetics growth rate comparison of Maenam Mun and local races of common carp / พินิจ สีห์พิทักษ์เกียรติ,...
ผู้แต่ง
พินิจ สีห์พิทักษ์เกียรติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี, 2535.
เลขเรียก
SH337 พ686 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles