Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง / มณีมัย ทองอยู่.
ผู้แต่ง
มณีมัย ทองอยู่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียก
HD8039.R482T5 ม134
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลอนุภาคลุ่มน้ำโขง
หนังสือ Loading...

image
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน = Studies on micropropagation and seeding growth in greenhouse of doritis pulcherrima var. buyssoniana / ผู้วิจัย กาญจน...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2545].
เลขเรียก
SB378.B2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเสนอผลงานวิจัยเรื่องวิธีคิดของผู้นำไทยต่อความเป็นไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ศึกษากรณีนโยบายของรัฐต่อการเรียนภาษาไทย / อินทิรา ซาฮีร์.
ผู้แต่ง
อินทิรา ซาฮีร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545].
เลขเรียก
DS571 อ745
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม : การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ / พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ ลาภานันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HQ1031 พ523 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use mother tongues for teaching English to university students in northeast Thailand / เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
PE1065 ฉ417ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้แนวทางของ "โครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของนักศึกษาในชั้นเรียน= The use of "Improve pover of education by A.J. Mitsuo" project f...
ผู้แต่ง
สิริสิชญ์ เตชะเจษฏารังสี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
เลขเรียก
BQ5630.S16 ส732ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ขบวนการชาวบ้านคัดค้านเหมืองโพแทชบนผืนแผ่นดินอีสาน / ฐากูร สรวงศ์สิริ, ผู้เขียน ; มณีมัย ทองอยู่, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ฐากูร สรวงศ์สิริ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก
TN919 ฐ162 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / สุมนา อินทร์คำน้อย.
ผู้แต่ง
สุมนา อินทร์คำน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RM666 ส841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท / ผู้เขียน นพดล ตั้งสกุล, จันทนีย์ วงศ์คำ.
ผู้แต่ง
นพดล ตั้งสกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียก
GR490 น169 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนซิ่งอีสาน : ร่างกาย กามารมณ์ อัตลักษณ์ และเสียงสะท้อนของคนทุกข์ในหมอลำซิ่ง = Mawlum Cing Isan : bodies and voices in a modernized performing art from Northeast Thailand / คณะผู้วิจัย สุริยา สมุทคุปต...
ผู้แต่ง
สุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียก
GR885 ส866
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนไตและลาจีในภาคเหนือของเวียดนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ, พิเชฐ สายพันธ์.
ผู้แต่ง
สุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
DS523.4.T35 ส843
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียก
DS554.98.P47 ส557ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ท้องถิ่นเรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง / งานวิจัยชาวบ้าน โดย คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ; เชียงราย : กลุ่มรักษ์เชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา, 2549.
เลขเรียก
QL618.5 ค181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ประกอบการบรรยายสไลด์ เรื่อง ลวดลายผ้าของชนไท-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The cultural information on designs of cloth weavign of Thai-Lao in Isan on slide / รวบรวมโดย ทัศนีย์ บัวระภา.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสาาคาม, 2541.
เลขเรียก
TT848 ค961 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ผู้แต่ง
สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
HD62.7 ส839
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles