Search again

พบ: 1,060  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
งานวิจัย / มารีนา มะหนิ.
ผู้แต่ง
มารีนา มะหนิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
TJ159.5 ม479ง
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอีสาน / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2538-
เลขเรียก
Q180.S62 ง356
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องการจำแนกและการศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ใช้เป็นอาหารปลานิล = Identification and preliminary study on culture of phytoplankton species as feed Oreochromis niloticus / ธนาทิพย์ แหลมคม.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] ; 2544.
เลขเรียก
SH167.N5 ธ243
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล / สมชาย วงศ์เกษม.
ผู้แต่ง
สมชาย วงศ์เกษม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
TD195.D35 ส241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาวช่วง ค.ศ.1975-2010 : สถานภาพความรู้ / โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
ผู้แต่ง
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557.
เลขเรียก
DS555.85 ด426 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จิตรกรรมอีสานริมแม่น้ำโขง : พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ พุทธธรรม คุณธรรมจริยธรรม และวิถีชุมชน / พิสิทธิ์ กอบบุญ.
ผู้แต่ง
พิสิทธิ์ กอบบุญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564.
เลขเรียก
ND2835.N67 พ782 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ชุดโครงการวิจัย (ชุดประสาน) : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง = Labors, Health systems an...
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
HD6300 อ388 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฐานข้อมูลการผลิตเส้นไหมและการใช้สีธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี / โดย อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, สุรจิต ภูภักดิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ .
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
SF557 อ858
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี / บำเพ็ญ ไชยรักษ์, เรียบเรียง ; สมพร เพ็งค่ำ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ ไชยรักษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
RA427.3 บ298ต 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2549 = Unit cost of care of Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital 2006 / [หัวหน้าโครงการ] ทวี ตั้งเสรี ; [ผู้ร่วมโครงการ] ภัสรา เชษฐ...
ผู้แต่ง
ทวี ตั้งเสรี.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, 2549.
เลขเรียก
RC439 ท185
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / โสภิตา ถาวร, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์,บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
โสภิตา ถาวร.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 ส987ถ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงในแม่น้ำมูล = Fishery resources and fisheries activities in Mun River / ไมตรี ดวงสวัสดิ์, สันทนา ดวงสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ไมตรี ดวงสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, 2535.
เลขเรียก
SH327.5 ม965 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles