Search again

พบ: 222  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สรุปคำชี้แจงการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2539 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองนี, 2538.
เลขเรียก
ARCHL 0584
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2537 / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2537.
เลขเรียก
ARCHL 0211
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ... / หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. งานกิจการนักศึกษา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2538-]
เลขเรียก
ARCHL 0814
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2538 / งานพัฒนาวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งาน, 2538.
เลขเรียก
LG395.T5 ม246มอบ 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
สรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียก
ARCHL 0835
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2536 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2536.
เลขเรียก
ARCHL 0183
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี.
ผู้แต่ง
สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0248
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปวาระการประชุม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทนยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
ARCHL 0343
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2537 / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2537].
เลขเรียก
ARCHL 0255
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปเอกสารประกอบการจัดอบรมการพัฒนาระบบการสอน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2541 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [และอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
LB1778 ม246มอบ 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษางบประมาณสนนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ... / งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. งานกิจการนักศึกษา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540-].
เลขเรียก
ARCHL 0820
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2538-2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุทชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม. กองแผนงาน สำนักอธิการบดี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานฯ, 2545.
เลขเรียก
HN700.592.R8 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สัญญาจ้าง : สัญญาเลขที่ ม.อบ.19/2535 / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2537.
เลขเรียก
ARCHL 0466
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ม.อบ. 04/2544 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2543 : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2543.
เลขเรียก
ARCHL 0457
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles