Search again

พบ: 222  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ(ซ) 005/2540 : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ห้างหุ้นส่วน เอสพี.คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0389
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สัญญาให้และใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เนต : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอ-เน็ต จำกัด / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 / งานวิจัย ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ฝ่ายกิจการพิเศษ. งานวิจัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย ; [2538?].
เลขเรียก
H62 ม246มอบ 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการเพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยฯ ในกำกับของรัฐบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
ARCHL 0600
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2541.
เลขเรียก
ARCHL 0833
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (เฉพาะกิจ) การบริหารจัดการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
ARCHL 0688
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : หลักสูตรเฉพาะกิจ พ.ศ. 2545 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
ARCHL 0689
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2535].
เลขเรียก
ARCHL 0670
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0807
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2538 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2538.
เลขเรียก
ARCHL 0334
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
ARCHL 0806
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539].
เลขเรียก
ARCHL 0795
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2538].
เลขเรียก
ARCHL 0329
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2540].
เลขเรียก
ARCHL 0672
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 / [คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546].
เลขเรียก
ARCHL 6602
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles