Search again

พบ: 1,365  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด / สาคร ส่งเสริม.
ผู้แต่ง
สาคร ส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
TS1966.T5 ส629
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / วัชรพงษ์ แสงนิล.
ผู้แต่ง
วัชรพงษ์ แสงนิล.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RC ว378ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในอุทยานแห่งชาติภูจอง -นายอย จังหวัดอุบลราชธานี / สุมิตร ช้อยเพ็ง.
ผู้แต่ง
สุมิตร ช้อยเพ็ง.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
SD ส843
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาล / สุดารัตน์ สมจันทร์.
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ สมจันทร์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
LB ส769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบโมดูลาร์เพื่อการออกแบบอาคารบ้านสำเร็จรูป โดยใช้แนวคิดจากเรือนพื้นถิ่นไทย / อิทธิพล สิงห์คำ.
ผู้แต่ง
อิทธิพล สิงห์คำ.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
TH อ272ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมเชิงพันธุกรรมในการลดต้นทุนการขนส่งของปัญหาการกระจายสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ป้อมกิจ จำกัด = Application of genetic algorithm for reducing transportation cost distributtion pro...
ผู้แต่ง
อำนาจ โค้งอาภาส.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
TS อ686ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการออกแบบเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด / ปริวรรต นาสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ปริวรรต นาสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
TS ป462
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู / ชัยรัตน์ พงค์พีระ.
ผู้แต่ง
ชัยรัตน์ พงค์พีระ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
TD ช424 2556,IS Chem033 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี / วรางคณา ควรจริต.
ผู้แต่ง
วรางคณา ควรจริต.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RA ว298ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินการให้สารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ / จักรพันธุ์ เผ่าเพ็ง.
ผู้แต่ง
จักรพันธุ์ เผ่าเพ็ง.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RM จ225ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles