Search again

พบ: 4,092  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบัติ : การตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.
ผู้แต่ง
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียก
DS584 น116 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / [ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ศศิธร เล็กสุขศรี หัวหน้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ฯ ; ผู้ว...
ผู้แต่ง
ศศิธร เล็กสุขศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผู้เรียนและหลักสูตร สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
เลขเรียก
LB1060 ศ291
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ / อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์.
ผู้แต่ง
อตินุช เฉลิมพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก
HG4661 อ141
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระทรวงมหาดไทย : การปรับปรุงระบบบริหารภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงและการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อต่อสภาพแวดล้อมภายนอก / โดย วรเดช จันทรศร และ กิตติ บุนนาค.
ผู้แต่ง
วรเดช จันทรศร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539?].
เลขเรียก
JF1358.T5 ว197
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจ้างงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย / นภาภรณ์ หะวานนท์.
ผู้แต่ง
นภาภรณ์ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
JX4263.P6 น198 2540.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง / กุศล สุนทรธาดา, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ผู้แต่ง
กุศล สุนทรธาดา.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
HD7801 ก729 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / [ประมวล เจริญยิ่ง และคณะ].
ผู้แต่ง
ประมวล เจริญยิ่ง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก
SD657.T5 ป349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัติในนานาชาติ / ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.
ผู้แต่ง
ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียก
HV8688 ณ359
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / โดย ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ วลัยเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก
HN49.C6 ป554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์ ? : กรณีศึกษาเรื่องพระเจ้าช้างเผือก / สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน.
ผู้แต่ง
สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน, 2544.
เลขเรียก
PN1997.P73 ส857
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ "กรองสถานการณ์" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2545.
เลขเรียก
HE8696 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles