Search again

พบ: 4,092  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การควบคุมการออกดอกและการติดผลของมะม่วง / โดยสัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์, วารินทร์ ทองเจริญ
ผู้แต่ง
สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2520.
เลขเรียก
SB379.M2 ส616ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin = selection of some endophytic fungi for lignin degradation / โดย ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์, สายสมร ลำลอง.
ผู้แต่ง
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
QK604.2.E53 ท156
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกและปรับปรุงรูปร่างปลาไนสายพันธุ์พื้นเมือง = Body configuration improvement in the local strain of common carp / วงศ์ปฐม กมลรัตน์, รจิต จาละ, สุรินทร์ อภิรักษ์.
ผู้แต่ง
วงศ์ปฐม กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, 2539.
เลขเรียก
SH167.C3 ว126 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต / โดย เกื้อวงศ์บุญสิน... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
HB849.53 ก443 2543-68
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคำนวณโดสที่ได้รับจากรังสีนิวตรอนโดยวิธีมอนติคารโล = Calculation of nurtron absorbed dose using a monte carlo simulation technique / โดยถิรพัฒน์ วิลัยทอง, สมศร สิงขรัตน์, นรา จิรภัทรพิมล.
ผู้แต่ง
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
เลขเรียก
QC793.5.N462 ถ412 2524
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541.
เลขเรียก
K ส232ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ / วิชุลดา มาตันบุญ.
ผู้แต่ง
วิชุลดา มาตันบุญ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : bสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ว557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา :กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge management in Lan Na Traditional medicine : a case study of " Mareng/Baheng" illness / [หัวหน้าโครงการวิจัย: พรร...
ผู้แต่ง
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
RA271.H47 พ265
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Resources and environmental management /พฤกษ์ เถาถวิล.
ผู้แต่ง
พฤกษ์ เถาถวิล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551].
เลขเรียก
HC พ431 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.
ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียก
JS7153.8 ก952 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า = Health promotion and diseases prevention service for children...
ผู้แต่ง
ประคิณ สุจฉายา.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก
RJ103.T5 ป199
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses / วาสนา อิ่มเอม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.
ผู้แต่ง
วาสนา อิ่มเอม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA644.A25 ว491ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles