Search again

พบ: 4,092  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : แนวทางสำหรับประเทศไทย / ชูเวช ชาญสง่าเวช.
ผู้แต่ง
ชูเวช ชาญสง่าเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542.
เลขเรียก
LB2324 ช684
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต / โดยชลธาร วิศรุตวงศ์ ; กองบรรณาธิการ, อิศรา ศานติศาสน์ ... [และคนอื่นๆ] .
ผู้แต่ง
ชลธาร วิศรุตวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2550.
เลขเรียก
HJ2995 ช223
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีในต้นอเมซอน Echinodorus amazonicus = Induced mutation by Gramma ray in Echinodorus amazonicus / นวลมณี พงศ์ธนา, อุไร กุลบุญ.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : ศูนย์วิจัยและการทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, 2548.
เลขเรียก
QK981 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า = Induced mutation in aquatic plant anubias barteri var.barteri broad leaf by gamma irradiation / สุจิตรา เพชรคง ... [และคนอื่น ...
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
QK495.A685 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี = Testing of microstructure and mechanical property in cast iron from industry in Ubon Ratchathani / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์...
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2541].
เลขเรียก
TA474 ร769 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการใช้สารฟอกสีในมะพร้าวเผา กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตมะพร้าวเผา ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี / เพ็ญศรี รักผักแว่น......
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี รักผักแว่น.
สำนักพิมพ์
สระบุรี : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียก
TX531 พ911
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตรวจหาระดับของเอนไซม์ Gamma-glutamyl transpeptidase (GGTP) ในซีรั่มของคนไทยที่มีสุขภาพสมบูรณ์และผู้ป่วยด้วยวิธีการทาง Colorimetry/ โดย รุจาภา นิ่มสังข์, อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ, กำพล กลั่นกลิ่น.
ผู้แต่ง
รุจาภา นิ่มสังข์.
สำนักพิมพ์
(เชียงใหม่) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522.
เลขเรียก
QP601 ร654 2522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / ศิริวรรณ ศิริบุญ.
ผู้แต่ง
ศิริวรรณ ศิริบุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
HQ1064.T5 ศ486
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
ผู้แต่ง
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ธ117ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
ผู้แต่ง
พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
สำนักพิมพ์
2558.
เลขเรียก
HF5415.32 พ116,HF พ149ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
ผู้แต่ง
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 ศ724,HF ศ723ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live / จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
ผู้แต่ง
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 จ565,HF จ565 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี / ฐานิสร ไกรกังวาร.
ผู้แต่ง
ฐานิสร ไกรกังวาร.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HD ฐ221 2561,HF5415.33.T5 ฐ122
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles