Search again

พบ: 4,092  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง / โดย ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
HD890.55 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี = The assessment of the impact of artificial reef in Petchaburi Province / โดย สกุล สุพงษ์พันธุ์ และวันทนา เจนกิจโกศล.
ผู้แต่ง
สกุล สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ เกษตรกลาง, 2546.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ส127
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ กิ่งกาญจน์ เมฆา, ทัศนีย์ ชุ่มชื่นดี.
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
เลขเรียก
LB2952.5 ก552 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฎิรูปที่ดิน / โดย ชนินทร จารุจันทร์, เกียรติยศ ทรงสง่า.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียก
HD1333.T5 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการ์ตูนทอง (Prebnas biaculeatus) / สามารถ เดชสถิตย์, วรรเพ็ญ คำมี, คมสัน ทองแถม.
ผู้แต่ง
สามารถ เดชสถิตย์.
สำนักพิมพ์
กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2564.
เลขเรียก
QL638.P77 ส654 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังด้วยอาหารต่างกัน = Experiment on culture of Pangasius Iarnaudii Bocourt in cage by difference feeds / จินตนา ดำรงค์ไตรภพ, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์.
ผู้แต่ง
จินตนา ดำรงไตรภพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์พัฒนาน้ำจืดอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
SH167.P3 จ482 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบ antibacterial activity ของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก : Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented foods / โดย ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2542.
เลขเรียก
QR92.B3 ป554ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคราสนิมของถั่วเหลือง = Effectiveness of certain chemioals against soybean rust / ประพันธ์ โอสถาพันธ์ [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2525.
เลขเรียก
SB608.S7 ก454 2525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์ปูดำในด้านการเจริญเติบโต = Comparative growth performance of the mud crab Scylla olivacea / นวลมณี พงศ์ธนา, เบญจพร สัมฤทธิเวช, ธาตรี สุภาพรร.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.45.T5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบเครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยที่ผลิตในประเทศไทย / โดย วิชา หมั่นทำการ ... [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2530?]
เลขเรียก
S675.3 ก27 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบและวิเคราะห์หาอัตราการให้น้ำของบ่อตื้น / ประกอบ วิโรจนกูฎ,ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผู้แต่ง
ประกอบ วิโรจนกูฏ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 253-.
เลขเรียก
TD405 ป188
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนช่วงครึ่งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2548-2549 (Mid-term Review) : รายงานบทสังเคราะห์ภาพรวมของประเทศ / รวบรวมโดย นฤทัย กาญจนะจิตรา... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียก
RA644.A25 ก454
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ / Stephen Hamann... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[มหาสารคาม] : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549.
เลขเรียก
HV5740 ก454 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอลฺ์ในประเทศไทย พ.ศ.2493-2550 / จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด, 2551.
เลขเรียก
HV5283.T5 ก454
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ทวีป ศิริรัศมี,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 2552.
เลขเรียก
G155.T5 ก454 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles