Search again

พบ: 158  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ / สวัสดิ์ นาคสุทธิ์.
ผู้แต่ง
สวัสดิ์ นาคสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QA ส172ร,TC ส172ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต / ปรีชา มีราช.
ผู้แต่ง
ปรีชา มีราช.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
HN ป467ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice) / โสภณ ผิวเพชร.
ผู้แต่ง
โสภณ ผิวเพชร.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SB ส979
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย / ธนันญ์ชัย เรืองแสน.
ผู้แต่ง
ธนันญ์ชัย เรืองแสน.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
TX ธ212
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปีสำหรับเกษตรกรในภาคตะออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Mr.Michael d.hare และคณะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545-2548.
เลขเรียก
SF196 .M53ร 2545
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล และสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.
ผู้แต่ง
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
S661 ภ679
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image

image

image
สัมมนาพืชสวน/
ผู้แต่ง
คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000) / สุริยา อุดด้วง.
ผู้แต่ง
สุริยา อุดด้วง.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
QL ส866
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของซิลิกอนต่อการต้านทานโรคไหม้การเจริญเติมโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ105ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ / นิดา วัฒนพายัพกุล.
ผู้แต่ง
วนิดา วัฒนพายัพกุล.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วิทยานิพนธ์, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของซิลิกอนและโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) / ฉันทนา พรมจันทร์.
ผู้แต่ง
ฉันทนา พรมจันทร์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
SB ฉ254อ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรผสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสบู่ดำ/ รักพงษ์ รักษ์ชน.
ผู้แต่ง
รักพงษ์ รักษ์ชน.
สำนักพิมพ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา วิธีการเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 = Effect of Physiological Maturity Harvesting Technique and Storage Con...
ผู้แต่ง
ศิรกานต์ มุกดาหาร.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545-.
เลขเรียก
SB ศ439
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles