Search again

พบ: 158  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / วารี ชีวะเจริญ.
ผู้แต่ง
วารี ชีวะเจริญ.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
TX ว484,LB ว484ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศงานครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี / กนิษฐา อินธิชิต.
ผู้แต่ง
กนิษฐา อินธิชิต.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
LB ก128ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ประกิจ เชื้อนิล.
ผู้แต่ง
ประกิจ เชื้อนิล.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
HF ก195ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน / คณธัช ดวงมณี.
ผู้แต่ง
คณธัช ดวงมณี.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HD ค125
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ / ทัศนีย์ หนองกก.
ผู้แต่ง
ทัศนีย์ หนองกก.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HF ท364ร,LG ท365ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด / ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.
ผู้แต่ง
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
RM ช523
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ / สุชัย ลิ้มวัฒนา.
ผู้แต่ง
สุชัย ลิ้มวัฒนา.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
SF ส848ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ขนิษฐา ทุมมากรณ์.
ผู้แต่ง
ขนิษฐา ทุมมากรณ์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
CD ข226
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
LG อ252ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กวีวัฒน์ จังอินทร์.
ผู้แต่ง
กวีวัฒน์ จังอินทร์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
HD ก327
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าร้านวารินรับซื้อของเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = An information systems for recycled production data management of Warin recycle warehouse, Warin Cham...
ผู้แต่ง
จักรวาล ทรงวิชัย.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
HF จ228
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (กระสุน-วัตถุระเบิด) สำหรับหน่วยใช้ในกองทัพบกไทย / ธีระพล สาธรวิศิษฐ์.
ผู้แต่ง
ธีระพล สาธรวิศิษฐ์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
TK ธ667
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
LG อ663ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / วีระพงษ์ บัวเขียว.
ผู้แต่ง
วีระพงษ์ บัวเขียว.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
LG ว846ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี = An information system for operational assessment of local administrative orgfa...
ผู้แต่ง
ศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
JS ศ683
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles