Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาลักษณะเชื้อราก่อโร๕บนหญ้ารังนก / กาญจนา สกุลพงศ์.
ผู้แต่ง
กาญจนา สกุลพงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก = A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet unde...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SB396.3 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตจาก Statolith และเปลือก = Age and growth determination using hard structure / โดย เจิดจินดา โชติยะปุตตะ .
ผู้แต่ง
เจิดจินดา โชติยะปุตตะ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยอง กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2536.
เลขเรียก
SH374.5 จ762ก
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟด้วยไอระเหยเอทานอลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอตัดสด / ดร.วีรเวทย์ อุทโธ.
ผู้แต่ง
ดร.วีรเวทย์ อุทโธ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบลักษระท่งอนุกรมวิธานของกลุ่ปลากัดทุ่ง / พันธนันท์ ภูคำนวน.
ผู้แต่ง
พันธนันท์ ภูคำนวน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2553.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตและการบริโภคของเกษตรกร : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน = Houshold material usages, resource constraints and opportunities: problems and lesson learned in data gath...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สายงานสังคมศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2529.
เลขเรียก
S494.5.A4 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ อุปสรรค ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเลี้ยงหม่อนไหมของเกษตรกรไทย / พรรณนภา ศักดิ์สูง ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.
เลขเรียก
SF557 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต การใช้และความต้องการ Probiotics ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ / คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์.
ผู้แต่ง
คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองควบคุมอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, [2540].
เลขเรียก
SF97 ค144
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่รุ่นที่5ระหว่างวันที่27-29เมษายน2554 / รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่รุ่นที่6 / รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
งานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนมและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS) / ดำรง ลีนานุรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
SF245.T5 ก523
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร : วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / [บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, นิตยา พุทธโกษา, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์].
ผู้แต่ง
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2546].
เลขเรียก
RM666.H33 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและการเกษตร / โดย ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี] คณะพลังงานและวัสดุ สจธ.22-23 ...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและการเกษตร(
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, [2626?].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก525 2526
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles