Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคัดเลือกและการจัดจำแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สำคัญในการผลิตภัณฑ์ปลาหมึก.
ผู้แต่ง
เมทินี มาเวียง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Forage management & utilization on low fertility lowland in Northeast Thailand / [หัวหน...
ผู้แต่ง
แฮร์, ไมเคิล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
SB193.3.T5 อ861
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ / สถาบันวิจัยข้าว. กองปฐพีวิทยา. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4. กรมวิชาการเกษตร.
ผู้แต่ง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545.
เลขเรียก
SB191.R5 ก169
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเชื้อพันธุกรรมสบุ่ดำที่มีพิษและไม่มีพิษพื้นเมืองไทยในระดับโมเลกุลโดยการใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และสการ์ / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิธีสังเกตอาการเกิดโรคและการป้องกันรักษาโรคของสัตว์น้ำ / ศุภกร สีสันต์.
ผู้แต่ง
ศุภกร สีสันต์.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
งานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในข้าวมะลิ 105 โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณ2553 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวีนออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณ2553 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบความเป็นพืชอาศัยของวัชพืชต่อไส้เดือนฝอยรากปม / กัญญาพร สกุลพงศ์.
ผู้แต่ง
กัญญาพร สกุลพงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสด / สุรัสวดี ชลพันธ์.
ผู้แต่ง
สุรัสวดี ชลพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศสีดา / ดวงเพชร หินอ่อน.
ผู้แต่ง
ดวงเพชร หินอ่อน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบศักยภายสายพันธุ์แท้ของข้าวโพดคั่วเพื่อใช้ผลิตเป็นพันธุ์ลูกผสมการค้า / คมสัน อำนวยสิทธิ์และคณะ.
ผู้แต่ง
คมสัน อำนวยสิทธิ์และคณะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2548-2550.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วารสาร, 2554.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วารสาร, 2554.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่6การพัฒนาท้องถิ่นสู้ภูมิภาคอาเซียนการแปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : วารสาร, 2555.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles