Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2528 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2529 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี / [จัดโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี].
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. การประชุม
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : ศูนย์, 2529-.
เลขเรียก
SB191.R5 ข462 2528
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี2544สถาบันวิจัยพืชสวน / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : รอวิเคราะห์, 2544.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี2545ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ / ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รอวิเคราะห์, 2545.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี2553ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.).
ผู้แต่ง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.).
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รอวิเคราะห์, 2553.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 : 28 - 29 กรกฏาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LG395.ท9อ8 ก482มอบ 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเกษตรอีสาน ครั้งที่ 1 : การวิจัยทางการเกษตรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบทบาทของธุรกิจเกษตรเอกชนต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเกษตรภาคอีสาน
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียก
S583.2 ก485 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการจัดการของเสียในระบบการผลิตสุกร / โดย สมชัย จันทร์สว่าง และสุริยะ สะวานนท์.
ผู้แต่ง
สมชัย จันทร์สว่าง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-].
เลขเรียก
SF396.T5 ส238
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้plant growth promoting rhizobacteria ในระบบการผลิตพืช / อมรศิริ สังฆมโนเวศ.
ผู้แต่ง
อมรศิริ สังฆมโนเวศ.
สำนักพิมพ์
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบการบรรยากาศดัดแปรประเภทความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำมากสำหรับพริกสด / ดวงมณี บุญราช.
ผู้แต่ง
ดวงมณี บุญราช.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจุและการพิมพ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสนิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร / วีรเวทย์ อุทโธและคณะ.
ผู้แต่ง
วีรเวทย์ อุทโธและคณะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าลูกผสมสกุลบราคีเรีย และศึกษาความต้องการพลังงานสำหรับโคพื้นเมืองไทย / จุฑามาศ สิทธิวงศ์.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ สิทธิวงศ์.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
SB จ628
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลงานวันเกษตรอีสานใต้ปี2552 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นก๋วยจั๊บอุบลแบบต้มสุกเร็ว / ดวงใจ พิมพ์มาตย์.
ผู้แต่ง
ดวงใจ พิมพ์มาตย์.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยใช้น้ำกล้วยน้ำว้า / มัญฑิตา กรุณา.
ผู้แต่ง
มัญฑิตา กรุณา.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles