Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร : การอนุรักษ์และการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้าน / อุทัย อันพิมพ์.
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK626 อ819 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่3 / นายทวีศักดิ์ วิยะชัย ผศ.ดร.บุญส่ง นายรักเกีรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
นายทวีศักดิ์ วิยะชัย ผศ.ดร.บุญส่ง นายรักเกีรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตพันธุ์ปลาหมึกเพื่อปล่อยเสริมพันธุ์ธรรมชาติ ปี 2533-2535 / จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ ... [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยอง กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2536.
เลขเรียก
SH374.5 ก491
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตสารชีวภาพจากพืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช / โดย พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียก
SB933.3 ก491
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเบญจมาศแบบไม่ใช้ดิน / ทวีศักดิ์ วิยะชัย.
ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ วิยะชัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและการตลาดข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดยโสธร ฤดูแล้ง ปี 2535 / [วิเคราะห์และเขียนรายงาน สิริพรรณ โง้วศิลปศาสตร์].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี, 2535.
เลขเรียก
HD9049.C7 ก491 2535
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและการตลาดสุกร / กลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : กลุ่ม], 2538.
เลขเรียก
SF397.2 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและการตลาดโคเนื้อ / กลุ่มวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 ส่วนวิจัยสินค้าเกษตรกรรม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
ผู้แต่ง
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ส่วนวิจัยสินค้าเกษตรกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, [2541?].
เลขเรียก
HD9433 ส691 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและการใช้ Tocopherols ในอาหาร / โดย อรพิน จิวานันต์.
ผู้แต่ง
อรพิน จิวานันต์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2529-].
เลขเรียก
TX533.V5 อ334
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตหอยนางรมขนาดใหญ่ / โดย หัวหน้าโครงการ ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ ; คณะนักวิจัย อุดม กาญจนปกรณ์ชัย ... [และคนอื่น ฯ].
ผู้แต่ง
ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก
SH371 ศ695
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการเลี้ยงปลาพื้นเมืองในสกุลเพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค / กาญจนา พยุหะ.
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2550.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามการบริการของหน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย / เฉลียว บุญมั่น/วีระพงษ์ บัวเขียว/นันทวัฒน์ ชูสกุล.
ผู้แต่ง
เฉลียว บุญมั่น/วีระพงษ์ บัวเขียว/นันทวัฒน์ ชูสกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2548.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาด้านข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ที่ระลึก 25 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี / [คณะผู้จัดทำ เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, 2536.
เลขเรียก
SB191.R5 ก494
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลสำหรับมะละกอตัดสด.
ผู้แต่ง
ดร.วีรเวทย์ อุทโธ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง / วัฒนาวรรณ ศรีสมพร.
ผู้แต่ง
วัฒนาวรรณ ศรีสมพร.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
S531 ว399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles