Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / วีรภัทร เกรียติดำรง.
ผู้แต่ง
วีรภัทร เกรียติดำรง.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2553.
เลขเรียก
งานจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยจากข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ / สุมณฑา บัวพรม.
ผู้แต่ง
สุมณฑา บัวพรม.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงจากข้าวเม่า / กัลยาณี ทองศรี.
ผู้แต่ง
กัลยาณี ทองศรี.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / โดยสุเมธ แก่นมณี,อนงค์นุช เทียนทอง,ชิต มหาสุวีระชัย.
ผู้แต่ง
สุเมธ แก่นมณี.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียก
HC445.Z9P6 ส893
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ / นงนิตย์ ครองก่ำ หัวหน้าโครงการ.
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ครองก่ำ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ.
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ครองก่ำ/ยอม บุญมั่น/เฉลียว บุญมั่น.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม มอบ.วิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : วารสาร, 2552.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการส่งออก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา / สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์.
ผู้แต่ง
ดร.สุทิน พรหมโชติ/รักเกีตรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปีการผลิต 2534/35 = Research on socio-economic of farmers / อิศราจค์ สุขประเสริฐ, นพดล จิตจารุวัฒน์, สุเมธ เชื้อโชติ
ผู้แต่ง
อิศรางค์ สุขประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.]: งานวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4, 2533.
เลขเรียก
HC79.R4 อ756 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม" ; บรรณาธิการ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ... และคนอื่น ๆ .
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะ, 2548.
เลขเรียก
TX558.S7 ก482
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบทของประเทศ พ.ศ.2523-2528 / ผู้วิจัย วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ; ผู้ช่วยวิจัย ศศิเพ็ญ พวงสบายใจ.
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ สุรฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ว435
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles