Search again

พบ: 669  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา = Proppagation of Fragraea fragrans. Roxb. / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
SB119 ว363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการติดสีของเมล็ดพันธู์แตงกวาโดยเทคนิคเตตราโซเลียม / ไพลิน ภิญโย.
ผู้แต่ง
ไพลิน ภิญโย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ / โดย อรรถชัย จินตะเวช, เริงศักดิ์ กตเวทิน, วิเชียร เกิดสุข
ผู้แต่ง
อรรถชัย จินตะเวช.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โครงการระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526.
เลขเรียก
SB351.P3 อ353
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
ผู้แต่ง
ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความผันแปรของคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ในเขตพื้นที่น้ำจืดจังหวัดราชบุรี = Study on the variations of nater and soil qualities in black tiger shrimp (pengeus monodo...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง, 2543.
เลขเรียก
SB380.62.T5 ก522
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความผันแปรของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ในเขตพื้นที่น้ำจืด จังหวัดราชบุรี = Study on trevariations of phytoplankton in black tiger shrimp (penaeus mondon fabricius) po...
ผู้แต่ง
พัชริดา เหมมัน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง, 2543.
เลขเรียก
SB380.62.T5 พ522
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพบางประการของใบและรากจากกล้วยไม้ม้าวิ่งที่มีจำนวนชุดโครโมโซมแตกต่างกันในสภาพปลอดเชื้อ / อาทิตย์ พวงศรี.
ผู้แต่ง
อาทิตย์ พวงศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนปรับปรุงพันธุ์ห่าน = Genetic studies on the cheinese geese / กนก ผลารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงานโครงการพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [2521-].
เลขเรียก
SF505 ก522
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร = A study on the efficiency of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli inhibition in piglet / โดย นนทกรณ...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2543.
เลขเรียก
SF971 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปริมาณฝนสูงสุดรายปีที่ตกในช่วงระยะสั้น / สุดาพร นิ่มมา.
ผู้แต่ง
สุดาพร นิ่มมา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533.
เลขเรียก
QC925.5.T5 ส769
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรและความสนใจในโครงการการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / รวบรวมวิเคราะห์และประเมินโดย จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล, รัตนา สิตะยัง, นงพงา ดวงแก้ว.
ผู้แต่ง
จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538.
เลขเรียก
SB951 จ271
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาลักษณะคุณภาพส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้งที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีและเชียงใหม่ / มงคล อาวรณ์.
ผู้แต่ง
มงคล อาวรณ์.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาลักษณะเชื้อราก่อโรคบนหญ้ารังนก / กาญจนา สกุลพงศ์.
ผู้แต่ง
กาญจนา สกุลพงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles