ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

ช่วงเวลาให้บริการ  หอสมุดกลาง  & ห้อง Co-Working Space
ช่วงปิดภาคการศึกษา และการศึกษาภาคฤดูร้อน

- วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา  08:30 - 16:30 น.
  
** ปิดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม. **

ประกาศจากสำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ดังนี้
ในการเป็นสมาชิกหอสมุดกลางนั้นจะมีเงื่อนไขคือ
“ ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ในส่วนที่เป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุด พ.ศ. 2564
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
 
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles