ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

ช่วงเวลาให้บริการ  หอสมุดกลาง  & ห้อง Co-Working Space

วันที่  6 - 18 กรกฎาคม 2564
- วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา  08:30 – 18:30 น.
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา  10:30 – 18:30 น.

วันที่  19 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564
- วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา  08:30 – 22:30 น.
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา  10:30 – 22:30 น.
 
  
**(ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)**
 
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles