ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

ช่วงเวลาให้บริการ  หอสมุดกลาง  & ห้อง Co-Working Space
ระหว่างวันที่  1 - 18  มีนาคม  2565

- วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา  08:30 - 20:30 น.
- วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา  10:30 - 18:30 น.
 
  
** ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

ประกาศจากสำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ดังนี้
ในการเป็นสมาชิกหอสมุดกลางนั้นจะมีเงื่อนไขคือ
“ ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ในส่วนที่เป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุด พ.ศ. 2564 ”
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles