Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT68 ค129ค 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักศึกษากฎหมาย / คมกริช วัฒนเสถียร.
ผู้แต่ง
คมกริช วัฒนเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2559.
เลขเรียก
K100 ค145 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตัวแทนนายหน้า = Agency-Brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT861 ผ951 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตัวแทนนายหน้า = Agency-Brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียก
KPT861 ผ951 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 4-5 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2554.
เลขเรียก
วจ ป247ว 2554,Z5816.U25 ก482ว 2554
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 4-5 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2554.
เลขเรียก
วจ ป247ม 2554,Z5816.U25 ก482ม 2554
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ / สุเมธ ศิริคุณโชติ.
ผู้แต่ง
สุเมธ ศิริคุณโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียก
HJ5711 ส843 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รักษาโรคไร้รัฐด้วยกฎหมายทะเบียนราษฎร/ วีนัส สีสุข.
ผู้แต่ง
วีนัส สีสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554.
เลขเรียก
K3025 ว816 2554
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.
ผู้แต่ง
อธึก อัศวานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียก
KPT917 อ151 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.
ผู้แต่ง
อธึก อัศวานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียก
KPT917 อ151 2562
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : เหมาะสำหรับสอบอัยการผู้ช่วย และนิติกรสำนักงานอัยการสูงสุด / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.
ผู้แต่ง
สุริยา ปานแป้น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT1615 ส866 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : เหมาะสำหรับสอบอัยการผู้ช่วย และนิติกรสำนักงานอัยการสูงสุด / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.
ผู้แต่ง
สุริยา ปานแป้น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียก
KPT1615 ส866 2562
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบลฯ / มะลิวัลย์ สินน้อย, จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์.
ผู้แต่ง
มะลิวัลย์ สินน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
BQ6140 ม272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles