Search again

พบ: 148  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฎในกวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยเรื่องตะปูของเพรือง ประณีต / อภินันท์ จันดี.
ผู้แต่ง
อภินันท์ จันดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์วัจนลีลาในกฎหมายว่าด้วยการด้านการค้ามนุษย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/ อรพรรณ คำชาย.
ผู้แต่ง
อรพรรณ คำชาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
IS-TH0030
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาขีดความสามารถการรองรับนันทนาการด้านกายภาพ ในวนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี / วรัญญา โสภี และอนงค์นาฎ โอภาพ.
ผู้แต่ง
วรัญญา โสภี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564.
เลขเรียก
IS-Tour0087
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาคำย่อในภาษาจีน/ อรัญญา รุ่งเรือง และเบญจรัตน์ สุขเต็มที่.
ผู้แต่ง
อรัญญา รุ่งเรือง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
PL1121 อ388 2562
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / ประภัสสร อุ่นอบ และปะการัง พุทธิจักร์.
ผู้แต่ง
ประภัสสร อุ่นอบ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564.
เลขเรียก
IS-Tour0086
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนผู้หญิงลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว เรื่องสายเลือดเดียวกัน ของดวงไซ หลวงพะสี / วิไลพร บัวหลาย.
ผู้แต่ง
วิไลพร บัวหลาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนสังคมลาวที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณกรรมลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 / เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
ผู้แต่ง
เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนิตยสารแอล (ELLE) / เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
P301.5.A38 อ881ก 2552,HF อ881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อเพลงไทยเป็นภาษาจีน.
ผู้แต่ง
นางสาวอนงรัตน์ คนคง.
เลขเรียก
PL4178 อ153ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลรายชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน.
ผู้แต่ง
สุจิตรา ดวงสนิท.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
TX ส753 2557
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์สำนวนที่มีคำว่าเป็นส่วนประกอบ/ ณัฐมน ไหมเลิศหล้า และสุนิสา เมืองนา.
ผู้แต่ง
ณัฐมน ไหมเลิศหล้า.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
PL ณ322 2562
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนเมืองเรื่องแสง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / กฤตพร ล้อมวงศ์ และอุษณีย์ คงสิริสุนทร.
ผู้แต่ง
กฤตพร ล้อมวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0046
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / กัญญาพัชร พรมทา และสุพัตรา สิงคนิภา.
ผู้แต่ง
กัญญาพัชร พรมทา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564.
เลขเรียก
IS-Tour0078
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนเครื่องปั้นดินเผาปากห้วยวังนอง / เมธาวรรธน์ ไวแสน และสุจิตรา เชื้อลี.
ผู้แต่ง
เมธาวรรธน์ ไวแสน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564.
เลขเรียก
IS-Tour0079
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแข่ด่อน ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ / ฐิติพร พันต้น และศศิวิมล สำโรง.
ผู้แต่ง
ฐิติพร พันต้น.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0055
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles