Search again

พบ: 128  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ปทิตตา นามบุญ และปาริสรา ก้านกิ่ง.
ผู้แต่ง
ปทิตตา นามบุญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0053
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยรถไฟเส้นทาง กรุงเทพฯ-น้ำตกไทรโยค / ชฎารัตน์ ถิรมนตรี และปภัสรา วงศืโสภา.
ผู้แต่ง
ชฎารัตน์ ถิรมนตรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0069
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP บ้านหวางออก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / กัญญาณัฐ อุ่นสีมา และเจนจิรา แสนสุข.
ผู้แต่ง
กัญญาณัฐ อุ่นสีมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขิดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มข้าราชการ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขิดบ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ / มุกดา ศรีแสนยศ และสุนิตรา ผิวเฮ้าขา.
ผู้แต่ง
มุกดา ศรีแสนยศ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0047
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์บริการของร้าน Roof coffee จังหวัดอุบลราชธานี / นิรชา ราชโพธิ์ศรี และคณะ.
ผู้แต่ง
นิรชา ราชโพธิ์ศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0021
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเชิงเครือข่ายของพหุภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / กรวิภา บูณณ์เจริญ และวนิดา ภะวัง.
ผู้แต่ง
กรวิภา บูรณ์เจริญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0061
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / ดาวิกา ทีปวัฒน์ และนภัสวรรร สันติบำรุงกุล.
ผู้แต่ง
ดาวิกา ทีปวัฒน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0050
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกชุมชนบ้้านโนนสมบูรณ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / ณัฐสุดา ศรีด่าน และสุพิชฌาย์ แนนดี.
ผู้แต่ง
ณัฐสุดา สีด่าน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0048
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายประจำฐานเรียนรู้ "ซิ่นห้อยฝา" ของกลุ่มวิสาหกิจกินข้าวเซาเฮือนซะซอมโฮมสเตย์ / ฉัตรวลัย สุตาวงค์ และอาทิตยา พลธร.
ผู้แต่ง
ฉัตรวลัย สุตาวงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพเมืองเรืองแสง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ จิตวัต ประยูรสุรกิจ และเทพพิทักษ์ ล้อมวงศ์.
ผู้แต่ง
จิตวัต ประยูรสุรกิจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0060
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาสื่อความหมายสื่อประชาสัมพันธ์ของหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม / ราตรี นวลศรี และนิตยา มีเพียร.
ผู้แต่ง
ราตรี นวลศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0052
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอ้อมกอดแห่งบ้านนา ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชะานี / นัชชา แสนทวีสุข และศศิธร นกนาค.
ผู้แต่ง
นัชชา แสนทวีสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0010
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของร้านอาหาร 14 Cafe อำเภอเมือง อุบลราชธานี / พงศธร เหล่าบุตรดี และอัครเดช โรมรินทร์.
ผู้แต่ง
พงศธร เหล่าบุตรดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0014
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาเพจประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านหวางออก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / นภัสสร คูณเถื่อน และเกษศิรินทร์ โปสี.
ผู้แต่ง
นภัสสร คูณเถื่อน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0041
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ / บุชาดา บัวต้น และปัทมวรรณ ทิพราช.
ผู้แต่ง
บุชาดา บัวต้น.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0027
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles