Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฎในกวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยเรื่องตะปูของเพรือง ประณีต / อภินันท์ จันดี.
ผู้แต่ง
อภินันท์ จันดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนผู้หญิงลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว เรื่องสายเลือดเดียวกัน ของดวงไซ หลวงพะสี / วิไลพร บัวหลาย.
ผู้แต่ง
วิไลพร บัวหลาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนสังคมลาวที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณกรรมลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 / เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
ผู้แต่ง
เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาพสะท้อนสังคมจีนในช่วงการเปลี่ยนแปลงสังคมจีนตั้งแต่ปี 1949-1969 จากภาพยนตร์เรื่อง "คนตายยาก"(ToLive) 1994 / นิตญา โสมงาม.
ผู้แต่ง
นิตญา โสมงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาพแทนของสตรีจีนในวรรณกรรมเรื่อง"หงส์ป่า" / วิชุดา สุวรรณราช.
ผู้แต่ง
วิชุดา สุวรรณราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นจากต้นบอน ของชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี บ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี / ปทิตตา เพียรประสพ และอัจฉรียา เกษประทุม.
ผู้แต่ง
ปทิตตา เพียรประสพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-Tour0072
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ญานิกา คำสิงห์ และเมธินี สังฆมโนเวศ.
ผู้แต่ง
ญานิกา คำสิงห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
IS-Tour0071
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles