Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ / อภิญญา ดิสสะมาน.
ผู้แต่ง
อภิญญา ดิสสะมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HM1126 อ253ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจสำหรับศตวรรษที่ 21 / ประโยชน์ ส่งกลิ่น ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
ประโยชน์ ส่งกลิ่น.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
JF1351 ป368 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสบการณ์สภาเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / ธวัชชัย ป้องศรี ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
ศราวุฒิ วิสาพรม,
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HQ792.T5 ป392 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 / จัดทำโดยคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย ; คณะบรรณาธิการ, สุปราณี แจ้งบำรุง ... [และคนอื่นๆ...
ผู้แต่ง
สุปราณี แจ้งบำรุง,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563.
เลขเรียก
RA784 ป459 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ป่าไม้กับพระพุทธศาสนา / โดย นิวัติ เรืองพานิช.
ผู้แต่ง
นิวัติ เรืองพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2563.
เลขเรียก
BQ4570 น672 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฝ้าย / งามชื่น รัตนดิลก, บุบผา คงสมัย, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง.
ผู้แต่ง
งามชื่น รัตนดิลก.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2563.
เลขเรียก
SB251.T5 ง329 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นที่เสรี / เอกชัย ศรีวิลาศ.
ผู้แต่ง
เอกชัย ศรีวิลาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HM271 อ873 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายแรงงาน : ฉบับกายวิภาค / ธิติพล ศรีประทักษ์.
ผู้แต่ง
ธิติพล ศรีประทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563.
เลขเรียก
KPT1270 ธ586 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยกลไกรัฐ.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ร 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลสู่ตลาดโลก.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระหว่างบรรทัด : บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์บัตรทอง" / บรรณาธิการ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ.
ผู้แต่ง
อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ,
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
RA412.5.T5 ร277 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิศวกรรมระบบควบคุม / ประมินทร์ อาจฤทธิ์.
ผู้แต่ง
ประมินทร์ อาจฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563.
เลขเรียก
TJ213 ป356 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, [2563].
เลขเรียก
HD3382.55 ส674 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สื่อสารยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.
ผู้แต่ง
มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียก
TK5103.7 ม445 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles