Search again

พบ: 52  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ / ณัฐจรัล จันทร์หอม.
ผู้แต่ง
ณัฐจรัล จันทร์หอม.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
PE ณ322ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ / วราพร สารกุล.
ผู้แต่ง
วราพร สารกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0018,P ว316ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ปิยธิดา นามโคตร.
ผู้แต่ง
ปิยธิดา นามโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0012,P ป619ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฎในกวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยเรื่องตะปูของเพรือง ประณีต / อภินันท์ จันดี.
ผู้แต่ง
อภินันท์ จันดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลวิธีการตั้งชื่ออาหารในภาษาจีน/ ณัฐวดี อุปถัมภ์ และสิริมา สินสุพรรณ.
ผู้แต่ง
ณัฐวดี อุปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0023
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการตั้งชื่อธุรกิจร้านค้าของคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษา : จังหวัดมุกดาหาร/ สุวัจนี โคตรทิพย์ และเสาวลักษณ์ อุปชัย.
ผู้แต่ง
สุวัจนี โคตรทิพย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0024
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาจีน กรณีศึกษา : คำศัพท์ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4-5/ ศิริกาญฎา จันทะเวช และอทิตยา ภิรมย์ชาติ.
ผู้แต่ง
ศิริกาญฎา จันทะเวช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0019
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของผู้เรียนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยเป็นภาษาแม่/ สิริวรรณ มั่นยืน และอโณชา ฉุนกล้า.
ผู้แต่ง
สิริวรรณ มั่นยืน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0017
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนผู้หญิงลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว เรื่องสายเลือดเดียวกัน ของดวงไซ หลวงพะสี / วิไลพร บัวหลาย.
ผู้แต่ง
วิไลพร บัวหลาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนสังคมลาวที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณกรรมลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 / เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
ผู้แต่ง
เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษามโนทัศน์เรื่องสีเบญจธาตุในสำนวนจีน/ สุธิดา โพติยะ.
ผู้แต่ง
สุธิดา โพติยะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0013
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อโรงแรม ในประเทศสาธารณประชาชนจีน/ ปกรณ์เกียรติ บัวทอง และปิยะธิดา แสวงวงค์.
ผู้แต่ง
ปกรณ์เกียรติ บัวทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0020
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน/ ดุษฎี เนตรพันธ์ และอธิติยา ศรีอ่อน.
ผู้แต่ง
ดุษฎี เนตรพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0026
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทบรรยายภาษาอังกฤษในภาพยนตร์จีน เรื่อง "นาจา" กำเนิดเทพมารสะท้อนพิภพ/ เมธิญา จุนใจ และชลลดา บุตรโท.
ผู้แต่ง
เมธิญา จุนใจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0029
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles