Search again

พบ: 769  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การศึกษาความคาดหวังความต้องการบริการสื่อโสตทัศน์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / โดย สุรชัย ศรีใส...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สุรชัย ศรีใส.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LB1043 ส847 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนในจังหวัดอุบลราชธานี / กนกอร สุทธิวงศ์.
ผู้แต่ง
กนกอร สุทธิวงศ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HF ก124
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาจีน กรณีศึกษา : คำศัพท์ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4-5/ ศิริกาญฎา จันทะเวช และอทิตยา ภิรมย์ชาติ.
ผู้แต่ง
ศิริกาญฎา จันทะเวช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0019
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนที่ตวบคุมลักษณะสีแพลทินัมจากปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับยีนที่ควบคุมลักษณะลายสโนว์เฟลคจากปลาการ์ตูนดำต่อลักษณะปรากฎในปลารุ่นลูก / สามารถ เดชสถิตย์, อำไพ ล่องลอย.
ผู้แต่ง
สามารถ เดชสถิตย์.
สำนักพิมพ์
กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2564.
เลขเรียก
QL638.P77 ส654 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของผู้เรียนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยเป็นภาษาแม่/ สิริวรรณ มั่นยืน และอโณชา ฉุนกล้า.
ผู้แต่ง
สิริวรรณ มั่นยืน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0017
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
JC599.T5 ถ282 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนผู้หญิงลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว เรื่องสายเลือดเดียวกัน ของดวงไซ หลวงพะสี / วิไลพร บัวหลาย.
ผู้แต่ง
วิไลพร บัวหลาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาพสะท้อนสังคมลาวที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณกรรมลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 / เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
ผู้แต่ง
เพร็ชรัตน์ ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
IS-LA0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษามโนทัศน์เรื่องสีเบญจธาตุในสำนวนจีน/ สุธิดา โพติยะ.
ผู้แต่ง
สุธิดา โพติยะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0013
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อโรงแรม ในประเทศสาธารณประชาชนจีน/ ปกรณ์เกียรติ บัวทอง และปิยะธิดา แสวงวงค์.
ผู้แต่ง
ปกรณ์เกียรติ บัวทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0020
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน/ ดุษฎี เนตรพันธ์ และอธิติยา ศรีอ่อน.
ผู้แต่ง
ดุษฎี เนตรพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
IS-CHI0026
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles