Search again

พบ: 174,642  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นวัตกรรมการเรียนรู้" / สุรชัย บุญญานุสิทธิ์.
ผู้แต่ง
สุรชัย บุญญานุสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทแคนดิด มีเดียจำกัด 2545.
เลขเรียก
จส048
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นวัตกรรมการเรียนรู้" / สุรชัย บุญญานุสิทธิ์.
ผู้แต่ง
สุรชัย บุญญานุสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทแคนดิด มีเดียจำกัด 2545.
เลขเรียก
จส049
หนังสือ Loading...

image

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "อิสระ" / พจนารถ จิตคติ.
ผู้แต่ง
พจนารถ จิตคติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2545.
เลขเรียก
จส149
หนังสือ Loading...

image

image
"ลเบิกอังกอร์วัด" : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด = "Lpoek Angkor Vat" : a comparative study of literature and the bas reliefs at Angkor Wat/ โดย สุธีรัตน์ ด้วงเงิน.
ผู้แต่ง
สุธีรัตน์ ด้วงเงิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เลขเรียก
วพ PL ส786 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 20 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2548.
เลขเรียก
DS570.6.N42 ว423 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
"วิจัย" --ค้นทางเลือกที่เหมาะสมในแบบฉบับของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ ปริญญา สิงห์เรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554.
เลขเรียก
SB191.R5 บ515 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง" / [สำนักงานศาลปกครอง].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547].
เลขเรียก
K ศ365ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น : รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดน พระตะบอง เสียมราฐ นครวัด / ไกรฤกษ์ นานา.
ผู้แต่ง
ไกรฤกษ์ นานา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียก
DS575.5.k3 ก976
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
ผู้แต่ง
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียก
DS563.5 ศ336 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles