Search again

พบ: 174,642  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(The) Dow Jones-Irwin lawyer's guide to online data bases / William G, Harringten
ผู้แต่ง
Harrington, William G.
สำนักพิมพ์
Homewood : Jones-IRWIN, c1987.
เลขเรียก
QA10.4 H311 1987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(คุณหนู)ยอดร้าย (คุณชาย)ยอดรัก / พิมพ์นรา
ผู้แต่ง
พิมพ์นรา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Come On, 2549
เลขเรียก
นว พ716ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียก
DS568 น612ต
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(พลัง) 3 : พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ผู้แต่ง
ประสาท มีแต้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ , 2549.
เลขเรียก
TJ163.25.T25 ป396พ
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน ... [และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แก้วปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
HD6957.T5 ว435ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... / จัดทำเผยแพร่ โดย สภาทนายความ.
ผู้แต่ง
สภาทนายความ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภา., [2540].
เลขเรียก
K พ391
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538.
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) รายการก่อสร้าง / นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์
ผู้แต่ง
นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
เลขเรียก
TH438 น617ร 2543
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2549) / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
Thailand. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [254-].
เลขเรียก
Q180.T5 ผ931ร 2545-49
สาขาห้องสมุด
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image

image
(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดศรีสะเกษ 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียก
S544.5.T5 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles